Zadzwoń do nas: (22) 844 19 84 / (22) 844 80 77 / 665 777 244 Email: kociesprawy@kociesprawy.pl

Nie masz jeszcze prenumeraty naszego magazynu?  Zamów

WIELKI KONKURS FOTOGRAFICZNY

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie WIELKI KONKURS FOTOGRAFICZNY „MÓJ KOT” – EDYCJA IX (zwanym dalej "Konkursem").

2. Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej "Uczestnikiem") lub przedstawiciel ustawowy Uczestnika małoletniego wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

3. Konkurs ogłaszany jest w miesięczniku KOCIE SPRAWY, na stronie internetowej www.kociesprawy.pl, oraz na fanpeag`u KOCICH SPRAW na Facebooku.

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Wielki Konkurs Fotograficzny MÓJ KOT – EDYCJA IX” jest  firma ELAWET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Odyńca 57 m. 42, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235524, NIP 521-33-49-812 (dalej „Organizator”).

II. Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Udział w Konkursie polega na wysłaniu do redakcji magazynu KOCIE SPRAWY zdjęcia kota (w dowolnej liczbie) pod adres mailowy: (Temat: WKF - Mój Kot) lub na płycie CD na adres redakcji. Zdjęcia powinny być w formacie JPG, nie mniejsze niż 500 KB.
Do zdjęć należy dołączyć informację „Jestem autorem zdjęcia i wyrażam zgodę na jego publikację w magazynie KOCIE SPRAWY” oraz podać imię kota.

2. Każdy Uczestnik, zgłaszając swoją pracę do konkursu tym samym oświadcza, że zdjęcie zgłoszone do konkursu nie narusza prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dotyczy to treści zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych

III. Terminarz

1. Konkurs jest organizowany na terenie Polski w dniach od 01.06.2016 r. od godz. 00:00:00 do 30.05.2017 r. do godz. 23:59:59.

2. Zdjęcie Miesiąca wybierze Jury złożone z pracowników redakcji pod kierownictwem red. naczelnej Magdaleny Bielickiej i zostanie opublikowane w każdym numerze magazynu KOCIE SPRAWY

3. Zdjęcie Roku, wybierają Czytelnicy magazynu KOCIE SPRAWY w dniach od. 01.06 do 31.07.2017 głosując na konkretne zdjęcie: A,B,C,D,E,F,G,H,I,J mailowo – na adres: ( temat maila: Zdjęcie Roku ).
Zdjęcie Roku zostanie opublikowane w numerze wrześniowym 2017 magazynu KOCIE SPRAWY.  

IV. Nagrody

1. Sponsorem nagród w konkursie za Zdjęcie Miesiąca jest firma PPHU EWENEMENT.
Nagrodą za Zdjęcie Miesiąca jest:
:  zestaw różnych rodzajów karm oraz kocyk-legowisko dla kota marki Sanabelle.    
Sponsorem nagrody głównej za Zdjęcie Roku jest firma COTEC.
Nagrodą za Zdjęcie Roku jest: drapak Cotec

2. Zwycięzcy konkursu są zobowiązani przekazać Organizatorowi wszelkie dane osobowe niezbędne do przekazania nagrody. W przypadku odmowy przekazania takich danych, nagroda przepada.

3. Nagrody są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski na koszt Organizatora.

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej drogą elektroniczną z użyciem adresu e-mail.

V. Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna będąca obywatelem Polskim, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

2. Uczestnikiem konkursu nie może być pracownik lub współpracownik Organizatora, Partnera lub Sponsora.

4. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych.

5.  Udzielają Organizatorowi nieograniczonej terytorialnie licencji na publiczne udostępnienie fotografii przez Organizatora (z prawem sublicencji) m.in. na stronie http://www.kociesprawy.pl/ i profilu KOCICH SPRAW na Facebooku

6. Wyrażają zgodę na: wielokrotne, nieodpłatne, nieograniczone w czasie publikowanie fotografii (z prawem sublicencji) w magazynie KOCIE SPRAWY.

7. Zwalniają Organizatora z odpowiedzialności z tytułu opublikowania oraz publicznego udostępniania nadesłanych przez siebie fotografii, w tym w szczególności zobowiązuje się do pokrycia kosztów poniesionych w związku z ewentualnymi roszczeniami osób trzecich.

VI. Uwagi końcowe 

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http:/www.kociesprawy.pl/

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3. Przesyłając zdjęcie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.