Zadzwoń do nas: (22) 844 19 84 / (22) 844 80 77 / 665 777 244 Email: kociesprawy@kociesprawy.pl

Nie masz jeszcze prenumeraty naszego magazynu?  Zamów

Konkurs PURINY

Regulamin konkursu pod nazwą

„Purina PRO PLAN Kocie Sprawy po zabiegu sterylizacji”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1.       Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: „Purina PRO PLAN Kocie Sprawy po zabiegu sterylizacji” zwany dalej „Konkursem”.

2.       Organizatorem Konkursu jest ELAWET Sp. z o.o. (wydawca magazynu KOCIE SPRAWY) z siedzibą w Warszawie (02-644), przy ul. A.E. Odyńca 57 lok. 42, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000235524, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 150.000,00 PLN numer identyfikacji podatkowej NIP 521 33 49 812 oraz numer statystyczny REGON 140156392, nr telefonu +48 22 844 19 84; +48 665 777 244 zwana dalej „Organizatorem”.

3.       Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Konkursie.

4.       Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.       Okres przyjmowania zgłoszeń i sprzedaż produktów promocyjnych rozpoczyna się w dniu 05 grudnia 2016 r. i trwa do 31 stycznia 2016 r.

6.       Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja, powołana przez Organizatora.

7.       Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu potwierdza, że wobec przesłanego zgłoszenia przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych oraz nie naruszają one praw osób trzecich.

8.       Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu wyraża zgodę, w przypadku wyłonienia zgłoszenia przez Uczestnika jako zwycięskiego, na publikację zdjęcia w wydawnictwie Kocie Sprawy lub na stronie Organizatora w szczególności, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Powyższe zostanie przekazane w zamian za uzyskaną nagrodę, licencją na okres roku.

9.       Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu.

10.    Do niniejszego Regulaminu znajduje zastosowanie ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

11.    Udział w Konkursie i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Konkursie.

12.    Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie.

13.    Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez pisemną odpowiedź na pytanie konkursowe, wysłaną na adres mailowy , wpisując w tytule maila nazwę konkursu Purina „PRO PLAN Kocie Sprawy po zabiegu sterylizacji”

 

§ 2 Uczestnicy

 

1.            Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).

2.            Uczestnikiem Konkursu jest podmiot spełniający wymagania określone w Regulaminie, który dokonana prawidłowego zgłoszenia do Konkursu zgodnie z §3 (zwany dalej „Uczestnikiem”).

3.            Nagród w Konkursie nie mogą otrzymać pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników Firmy Nestle Polska S.A., z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ul. Domaniewskiej 32. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§3 Zasady konkursu – dokonywanie zgłoszeń

 

4.            Aby wziąć udział w Konkursie należy:

1)      Przeczytać artykuł promocyjny marki Purina Pro Plan zamieszony w magazynie Kocie Sprawy, wydanie grudzień/styczeń 2016 r. oraz dokonać prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie za pośrednictwem maila poprzez odpowiedź na pytanie: „Wymień 3 zalety karmy PRO PLAN Sterilised dla kotów sterylizowanych oraz opowiedz nam jak Ty dbasz o swojego kota po zabiegu sterylizacji”. Obok odpowiedzi na pytanie konkursowe, treść maila powinna zawierać również minimum następujące dane: numer telefonu kontaktowego, imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, kod, miejscowość, ulica z nr domu/mieszkania - jako dane obligatoryjne do rozliczenia Konkursu;

2)      Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby Konkursu;

(zwaną dalej „Zgłoszeniem”.)

5.            O prawidłowym dostarczeniu Zgłoszenia do Organizatora  Uczestnicy są informowani mailem zwrotnym. Po przyjęciu przez Organizatora Zgłoszenia przeprowadzana jest weryfikacja Zgłoszenia, w szczególności w celu ustalenia czy przesłana odpowiedź nie narusza postanowień Regulaminu, a Zgłoszenie zawiera wszystkie wymagane dane. Procedura weryfikacji trwa do 5 dni roboczych od przesłania Zgłoszenia. Odpowiedź mailowa na Zgłoszenie, jest  jest jednoznaczna z przyjęciem Zgłoszenia do Konkursu.

6.            Termin przyjmowania Zgłoszeń rozpoczyna się 05 grudnia 2016 r. o godz. 0:00:00 i mija dnia 31 stycznia 2016 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina dostarczenia Zgłoszenia do Organizatora.

7.            Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz. Oznacza to, że Uczestnik jest uprawniony do przesłania tylko jednego Zgłoszenia.

8.            Zgłoszenia niekompletne, wypełnione nieprawidłowo, nieczytelne nie bierze udziału w Konkursie.

9.       Za tego samego Uczestnika na potrzeby Regulaminu poczytuje się  tę samą osobę fizyczną niezależnie od liczby numerów telefonu/adresów e-mail jakimi się posługuje.

 

§ 3 Nagrody

 

1.            Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora w Konkursie na wygrane wynosi 45 544,71 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote i 71/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 1 225 (słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia pięć) sztuk.

2.            Nagrodami w Konkursie są:

Zestaw karmy PRO PLAN Kot dla kota sterylizowanego + zabawka dla kota:

- PRO PLAN Sterilised 1,5 kg + 4 saszetki PRO PLAN Sterilised 85g o wartości 94 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery złotych) brutto.

- Zabawka dla kota - tunel dla kota do zabawy o wartości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych) brutto.

Organizator przewidział 24 nagrody w Konkursie.

 

3.            Nagrody wygrane w Konkursie nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.

4.            Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

§ 4 Ochrona danych osobowych

 

1.      Dane osobowe Uczestników Konkursu wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest  zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Administratorem danych osobowych jest Nestle Polska S.A., z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ul. Domaniewskiej 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025166 NIP: 527-020-39-68, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000.000 złotych pokrytym w całości, adres e –mail i nr telefonu do kontaktów: , 800 174 902. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu udziału w Konkursie.

2.      Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska oraz dane adresowe podane podczas dokonywania Zgłoszenia wykorzystywane są wyłącznie w celu wydania Nagród podmiotom, którym taka Nagroda zostanie przyznana.

 

 

§ 5 Przyznanie Nagród

 

1.       Wyłonienie zwycięskich Zgłoszeń odbywa się w siedzibie Organizatora, przy ul. A.E. Odyńca 57 lok. 42 w Warszawie.

2.       Wyłonienia zwycięskich Zgłoszeń dokonuje specjalnie powołana do tego przez Organizatora Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa wybiera najlepsze odpowiedzi, jako zwycięskie w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności, kreatywności oraz atrakcyjności nadesłanych zgłoszeń. Komisja wyłania jedno Zgłoszenie jako zwycięskie do każdej Nagrody.

3.       Zgłoszenia o charakterze  wulgarnym, obraźliwym, sprzeczne z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi lub naruszające prawa osób trzecich, prawa autorskie, zawierające treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem, nie są brane pod uwagę, jako niespełniające warunków określonych w Regulaminie.

4.       Zgłoszenia wypełnione nieprawidłowo, niepełne i nieczytelne, w szczególności w sposób uniemożliwiający identyfikację Uczestnika nie są brane pod uwagę, jako niespełniające warunków określonych w Regulaminie.

5.       W przypadku niespełnienia przez Uczestnika któregokolwiek z warunków wskazanych w Regulaminie, Uczestnik zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany przez Organizatora, który skontaktuje się z Uczestnikiem telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym podczas  dokonywania Zgłoszenia lub na numer telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia lub mailem.

6.       Decyzja dotycząca wyboru najciekawszego Zgłoszenia podjęta przez Komisję jest ostateczna, co jednak nie wyłącza prawa Uczestnika do zgłoszenia reklamacji lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

7.       Lista zwycięzców opublikowana zostanie na łamach miesięcznika Kocie Sprawy lub na stronie internetowej Organizatora w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości.

 

 

§ 6 Warunki wydania Nagród

 

1.            Laureat Nagrody jest informowany mailowo o okoliczności jego wyłonienia w ciągu 5 dni roboczych od wyłonienia. Przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z laureatem na adres wskazany w Zgłoszeniu w godzinach 9.00-17.00 w dni robocze.

2.            W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano laureatowi, należącemu do grona osób, o których mowa w §2, laureat taki  traci prawo do Nagrody.

3.            W przypadku utraty przez laureata prawa do Nagrody jest on o tym fakcie informowany telefonicznie w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące utratę prawa do Nagrody albo od dnia powzięcia przez Organizatora informacji o zdarzeniu powodującym utratę prawa do Nagrody. Organizator podejmuje dwie próby kontaktu
z Uczestnikiem, w godzinach 9.00-17.00.

 

 

§ 7 Prawa autorskie

 

1.      Zgłoszone oraz nagrodzone odpowiedzi będą opublikowane na stronie Organizatora lub na łamach miesięcznika Kocie Sprawy w celu ekspozycji prac uczestników i podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach konkursu. W celu opublikowania pracy w ww sposób, Uczestnik udziela Organizatorowi, a  na wypadek otrzymania nagrody w Konkursie, w zamian za otrzymaną nagrodę, licencji do swojej pracy konkursowej na zasadach wskazanych w §1 ust.9 na okres 1 roku.

2.       Organizator ma prawo zweryfikować w każdym czasie fakt posiadania przez uczestnika zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim.

 

§8 Termin wydania Nagród

 

1.            Nagrody Tygodniowe  są wydawane zwycięzcom przesyłką pocztową lub kurierską wysłaną na koszt Organizatora, na adres wskazany w Oświadczeniu przez laureata.

2.            Nagrody wydawane są zwycięzcom do dnia 28 lutego 2017 r.

 


§ 10 Postępowanie reklamacyjne

 

1.            Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane w ciągu 30 dni od otrzymania Nagrody, przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Konkursu.

2.       Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres Organizatora Redakcja magazynu KOCIE SPRAWY, ul. A’E. Odyńca 57 lok. 42, 02-644 Warszawa z dopiskiem „Purina PRO PLAN Kocie Sprawy po zabiegu sterylizacji” i powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść roszczenia.

3.            Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.

4.            Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

5.            Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 

1.            Regulamin, w jego pełnym brzmieniu  jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora .

2.            Regulamin dostępny jest  również na www.kociesprawy.pl

3.            W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają  obowiązujące przepisy prawa.

4.            Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu.

5.            W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.30 z wyłączeniem świąt.

 

ORGANIZATOR

ELAWET Spółka z o.o.

wydawca magazynu KOCIE SPRAWY