Zadzwoń do nas: (22) 844 19 84 / (22) 844 80 77 / 665 777 244 Email: kociesprawy@kociesprawy.pl

Nie masz jeszcze prenumeraty naszego magazynu?  Zamów

KONKURS „CO TY WIESZ O KOTACH?”

REGULAMIN KONKURSU „CO TY WIESZ O KOTACH?”

KOCIE SPRAWY


§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie „CO TY WIESZ O KOTACH?” (zwanym dalej "Konkursem").

2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą ELAWET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Odyńca 57 m. 42, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235524, NIP 521-33-49-812 (dalej „Organizator”).

3. Konkurs jest organizowany na terenie Polski w dniach od 29.03.2014
r. od godz. 00:00:00 do 30.04.2014r. do godz. 23:59:59.

4. Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej "Uczestnikiem") lub przedstawiciel ustawowy Uczestnika małoletniego wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

5. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej za wyłączeniem:

a. pracowników Organizatora

b. innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu

c. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. (a) i (b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;

d. osób małoletnich; osoby małoletnie mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.

6. Wiadomości SMS w ramach uczestnictwa w Konkursie Uczestnik wysyła pod numer 71035.

7. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer 71035 wynosi 1 zł + 23% VAT (1,23 zł brutto).

§ 2

Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz potwierdzenia listy Laureatów Konkursu, Organizator powoła przed rozpoczęciem Konkursu Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą co najmniej dwie osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne.

§ 3

Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Udział w Konkursie polega na wysłaniu w okresie trwania Konkursu na numer 71035 przez Uczestnika Konkursu wiadomości SMS o treści określonej przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Konkursu. Za prawidłowe zgłoszenie Organizator uznaje zgłoszenia do Konkursu, w których SMS ma treść wyłącznie zgodną z opisem w materiałach promocyjnych.

2. Po przesłaniu wiadomości SMS, o której mowa w ust. 1, Uczestnik otrzyma od Organizatora za pośrednictwem zwrotnej wiadomości SMS potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia udziału Uczestnika w konkursie.

3. Nagrodą w Konkursie jest łącznie 1 książka, z przeznaczeniem dla 1 Uczestnika – Laureata.

4. O w/w nagrodę uczestnicy grają wysyłając SMS o treści określonej w materiałach promocyjnych.

5. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie kilka razy.

6. Wiadomości w formacie SMS związane z Konkursem będą odbierane przez automatyczny system odbioru Organizatora, który określa moment odbioru wiadomości w formacie SMS przez wskazanie czasu według zegara automatycznego systemu odbioru Organizatora.

7. Nadawcy SMS-ów, które dotrą do Organizatora Konkursu przed lub po wskazanym terminie organizowania konkursu, nie będę brały udziału w Konkursie. Organizator nie będzie zwracał kosztów wysłania takich SMS-ów.

8. Po upływie terminu w którym można brać udział w konkursie, Organizator na podstawie danych zebranych przez system informatyczny wykorzystywany do obsługi Konkursu, ustali listę Uczestników i Komisja Konkursowa wylosuje 1 Laureata do nagrody, któremu zostanie przyznana nagroda.

9. Laureatem zostaje osoba wylosowana przez Komisję Konkursową spośród biorących udział w Konkursie.

10. Organizator powiadomi Laureata o wygranej oraz o możliwościach odbioru Nagrody, telefonicznie pod numer telefonu, z którego dokonano zgłoszenia do Konkursu, w ciągu dwóch dni roboczych po wskazaniu Laureata.

11. Wartość nagrody nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zmianami) i jest wolna od podatku dochodowego.

12. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.

13. W przypadku nieodebrania telefonu, rezygnacji z Nagrody, prawo do uzyskania Nagrody przechodzi na następnego Uczestnika, który zostanie wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu przez Komisję Konkursową. Procedura ta powtarzana będzie nie więcej niż dwukrotnie. Jeżeli podczas kolejnej procedury nie zostanie wyłoniony Laureat, dana Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

14. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

§ 4

Odbiór Nagród

Odebranie Nagrody przez Laureata nastąpi osobiście w siedzibie Organizatora, w sposób wskazany przez Organizatora lub też Nagroda zostanie wysłana do Laureata Konkursu, na adres wskazany przez tą osobę.

§ 5

Postanowienia Końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Konkursu spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu. W tym celu może żądać od Uczestnika Konkursu lub jego przedstawicieli ustawowych złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Może również postawić wymóg obecności pod numerem kontaktowym w ustalonym czasie. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika Konkursu z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.

2. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997r., nr 133, poz. 883) z późn. zmianami. Uczestnicy, a w przypadku Uczestników małoletnich ich przedstawiciele ustawowi, podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację Nagród.

3. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres, na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż 7 dni po zakończeniu konkursu, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń w związku z udziałem w Konkursie. Reklamacje związane z Konkursem ostatecznie rozstrzyga Komisja Konkursowa. Reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu będą rozpatrywane na piśmie przez Organizatora w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem SMS będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Skierowanie przez Uczestnika sprawy na drogę postępowania sądowego jest dopuszczalne po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- udział w Konkursie przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego,
- problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
- udział przez Uczestnika w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane,
- nie doręczenie nagrody spowodowane nie przesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody.

6. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Konkursu. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do Konkursu.

7. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem
www.kociesprawy.pl

8. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią wyłączną podstawę do prowadzenia Konkursu SMS.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną, prawomocnym wyrokiem sądu, decyzją administracyjną, zmianą obowiązującego prawa, siłą wyższą w rozumieniu prawa cywilnego.

10. Osoba biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

11. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.